Tagarchief: Geloof

Geloof

Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.

Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke maat gij meet, zal u wedergemeten worden.

En wat ziet gij den splinter die in het oog uws broeders is, maar den balk die in uw oog is, merkt gij niet?

Of hoe zult gij tot uwen broeder zeggen: Laat toe, dat ik den splinter uit uw oog uitdoe; en zie, daar is een balk in uw oog.

Gij geveinsde, werp eerst den balk uit uw oog, en dàn zult gij bezien om den splinter uit uws broeders oog uit te doen.

Geeft het heilige den honden niet, noch werpt uwe parelen voor de zwijnen; opdat zij niet te eeniger tijd dezelfve met hunne voeten vertreden en zich omkeerende u verscheuren.

Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.

Want een iegelijk die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden.

Of wat mensch is er onder u, zoo zijn zoon hem zoude bidden om brood, die hem eenen steen zal geven, en zoo hij hem om eenen visch zoude bidden, die hem eene slang zal geven?

Indien dan gij, die boos zijt, weet uwen kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader die in de hemelen is,goede gaven geven dengenen die ze van Hem bidden.

Alle dingen dan, die gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hun ook alzoo, want dat is de Wet van de Profeten.